Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Brymora, wychodząc na przeciwko potrzebom swoich Klientów oraz wciąż rozwijającym się nowym udogodnieniom technicznym, pozwalającym na minimalizację kosztów oraz maksymalne zwiększenie dogodności co do formy w jakiej możliwe jest udzielanie Klientowi pomocy prawnej, oferuje udzielanie porad prawnych swoim Klientom za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego w jaki został wyposażony niniejszy serwis internetowy.

Tego rodzaju forma komunikacji zapewnia kontakt Klienta z Kancelarią w dogodnym dla Klienta czasie, jak również nie powoduje u Klienta powstawania zbędnych kosztów związanych z osobistym odwiedzeniem Kancelarii.

balance

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Definicje

Definicje określeń użytych w Regulaminie: 1. Regulamin – niniejszy akt świadczenia usług drogą elektroniczną, 2. Kancelaria – Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Brymora z siedzibą w Łęgowie przy ul. Polnej 8, NIP 604-000-41-60, 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi, 4. Usługa – usługi świadczone odpłatnie przez Kancelarię drogą elektroniczną określone w § 2 Regulaminu.

§ 2 Usługi

Kancelaria drogą elektroniczną świadczy odpłatnie usługi z zakresu pomocy prawnej, tj.: a. udziela porad prawnych, b. sporządza opinie prawne, c. sporządza projekty aktów prawnych.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług

W celu prawidłowego korzystania z usług wymagane są: a. przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox, w wersji nie niższej niż 2.0., b. włączona obsługa cookies, c. poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

§ 4 Wprowadzanie danych i korygowanie błędów przez Klienta

1. Warunkiem korzystania z usług jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie wszystkich jego postanowień. Po zaakceptowaniu Regulaminu Klient w formularzu dostępnym na stronie internetowej Kancelarii wpisuje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, nr tel., NIP, treść zapytania. Po wypełnieniu formularza Klient wciska pole „Wyślij”. Wciśnięcie przez Klienta pola „Wyślij” równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłana kopia jego zapytania.

3. Klient może w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania kopi zapytania dokonać korekty błędów we wprowadzonych danych poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią lub wysłanie wiadomości e-mail na adres kancelaria@brymora.eu.

§ 5 Ochrona danych osobowych

Z chwilą wysłania formularza zamieszczonego na stronie internetowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kancelarię w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. §

§ 6 Termin wykonania usługi

1. Wykonanie usługi nastąpi w ciągu 48 godzin od chwili uznania rachunku bankowego Kancelarii kwotą wskazaną w wycenie usługi.

2.W uzasadnionych wypadkach Kancelaria zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania usługi.

3. Kancelaria obowiązana jest poinformować Klienta o powodach przedłużenia terminu wykonania usługi oraz podać nowy termin wykonania usługi.

4. Jeżeli informacje podane przez Klienta uniemożliwiają wykonanie usługi w całości, Klient na żądanie Kancelarii dokona uzupełnienia zapytania. Termin wykonania usługi, o którym mowa w ust. 1 liczy się wówczas od daty uzyskania przez Kancelarię uzupełnienia zapytania. Jeżeli Klient nie dokona w ciągu 5 dni uzupełnienia zapytania, usługa zostanie wykonana wyłącznie w zakresie, w jakim pozwalają na to informacje przekazane przez Klienta.

5. Z chwilą wysłania formularza zamieszczonego na stronie internetowej Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem czternastodniowego terminu od dnia zawarcia umowy. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

§ 7 Płatności

1. Klient dokonuje płatności za usługę poprzez wpłatę wskazanej w wycenie kwoty na rachunek bankowy Kancelarii.

2. Klient może zrezygnować z usługi po otrzymaniu jej wyceny bez obowiązku zapłaty wskazanej kwoty.

§ 8 Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Kancelarii kwotą wskazaną w wycenie usługi.

2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w przypadku braku uznania rachunku bankowego Kancelarii wskazaną w wycenie kwotą w terminie 5 dni od daty wysłania wyceny usługi do Klienta.

§ 9 Kodeksy etyczne

1. Kancelaria świadczy usługi z uwzględnieniem Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

§ 10 Reklamacje

1. Reklamacja dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię może zostać złożona poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kancelaria@brymora.eu.

2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 6 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

3. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, adres-email, przedmiot reklamacji, uzasadnienie reklamacji.

4. Nie będzie rozpatrywana reklamacja, która została złożona po upływie terminu, który został wskazany w ust. 2 lub nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3.

5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty jej doręczenia.

§ 11 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Kancelaria jest obowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

2. Kancelaria nie jest obowiązana do naprawienia szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi będącej następstwem okoliczności, za które Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności.

3. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty zapłaconej przez Klienta za usługę.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Zakazane jest wprowadzanie do formularza znajdującego się na stronie internetowej Kancelarii oraz przesyłanie pocztą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.

2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

3. We wszystkich sporach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie mają przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię jest sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.

5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji zmienionego Regulaminu na stronie Kancelarii. Dalsze korzystanie z usług po publikacji zmienionego Regulaminu oznacza akceptację dokonanych zmian.

6. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji.

Nasza oferta

Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Brymora za priorytet stawia sobie indywidualne podejście do każdego Klienta, celem jak najwłaściwszego zdefiniowania potrzeb oraz oczekiwań Klienta co do zagadnienia prawnego przedstawianego nam do rozwiązania.

 • Prawo
  cywilne
  • windykacja
  • wezwanie do zapłaty
  • złożenie pozwu
  • uzyskanie sądowego zabezpieczenia należności
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
  • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
  • windykacja należności pieniężnych (kierowanie wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów o zapłatę,współpraca z komornikami w celu wykonania wyroku)
  • sprawy konsumenckie
  • odszkodowanie
  • eksmisja
  • odwołanie darowizny
  • ubezwłasnowolnienie
 • Prawo
  rodzinne
  • rozwód
  • separacja
  • małżeńskie umowy majątkowe
  • podział majątku
  • alimenty
  • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • miejsce pobytu dziecka
  • kontakty rodzica z dzieckiem
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka
  • sprawy o ustanowienie rodziny zastępczej
 • Prawo
  karne
  i wykroczeń
  • obrona w postępowaniu karnym i wykroczeniowym
  • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym i wykroczeniowym
  • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
  • prywatny akt oskarżenia
  • sprzeciw od wyroku nakazowego
 • Prawo
  własności
  nieruchomości
  • zniesienie i podział współwłasności
  • sprawy o zasiedzenie
  • ustanowienie służebności i dochodzenie związanych z tym odszkodowań
 • Prawo
  spadkowe
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • zachowek
  • unieważnienie testamentu
  • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • Zobacz pełną ofertę
  legal
Zadzwoń do nasFormularz kontaktowyNieruchomościNieruchomości

Formularz kontaktowy

balance