OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W IMIENIU KANCELARII RADCY PRAWNEGO SEBASTIAN BRYMORA DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z oferowanym przez Kancelarię Radcy Prawnego Sebastian Brymora zakresem usług pomocy prawnej, niniejszym Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Brymora z/s w Łęgowie (dalej „my” lub „Kancelaria”) realizuje obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO).

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Administrator:

Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Brymora z siedzibą w Łęgowie (83-031), ul. Polna 8, wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 604-000-41-60, REGON: 221791105, dane kontaktowe: sbrymora@wp.pl

Zakres danych:

przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. sprawy, w której udzielana jest pomoc prawna, w przypadku przedsiębiorców – dane firmowe (w tym nazwa) oraz dane identyfikacyjne i kontaktowe do osób kontaktowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:

– w celu realizacji pomocy prawnej w powierzonej nam sprawie,

– w celach rozliczenia kosztów realizacji pomocy prawnej w powierzonej nam sprawie,

– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celach analitycznych i statystycznych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celu badania jakości świadczonych usług (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy Klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii Radcy Prawnego Sebastian Brymora:

można skontaktować się pod adresem e-mail: joanna@brymora.eu, a także pisemnie pod adresem: Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Brymora z siedzibą w Łęgowie (83-031), ul. Polna 8.

Odbiorcy danych:

odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, sporządzania opinii i tłumaczeń oraz usług księgowych.

Okres przechowywania:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji powierzonej nam sprawy oraz całkowitego rozliczenia kosztów powstałych podczas jej realizacji przez okres niezbędny do ich całkowitego wykonania. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów.

Pouczenie o prawach:

masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz realizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres e-mail: joanna@brymora.eu

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim wypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Prawo do skargi:

masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Automatyczne podejmowanie decyzji:

nie będziemy stosować zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani zautomatyzowanego profilowania celem wywołania wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Źródło pochodzenia danych:

dane udostępnione przez Ciebie, dane zebrane przez Administratora, dane na podstawie dokumentów, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.

Newsletter

Zadzwoń do nasFormularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

KancelariaKancelaria